Rooftops of Kahoi-dong

Rooftops of Kahoi-dong

The tiled rooftops of Kahoi-dong

Photographed in October 2011

David Kilburn