Rooftops of Kahoi-dong

Rooftops of Kahoi-dong

The tiled rooftops of Kahoi-dong

Photographed in October 2011

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
David Kilburn