Rooftops of Kahoi-dong

Rooftops of Kahoi-dong

The tiled rooftops of Kahoi-dong

Photographed in October 2011

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
David Kilburn